ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)на навчання в рамках курсу
Цей документ (далі – «Оферта») є офіційною, публічною пропозицією Kyiv School of Economics (далі – «Виконавець») укласти договір (далі – «Договір») на вказаних нижче умовах. Під Kyiv School of Economics розуміється Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська Школа Економіки та Менеджменту» (ЄДРПОУ 37199602).
Пропозиція до підписання Договору адресована необмеженому колу фізичних і юридичних осіб (далі – «Замовник»). Стосунки сторін регулюються цим Договором і положеннями законодавства України.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ1.1. На умовах цього Договору Виконавець зобов'язується надати Замовнику інформаційні та консалтингові послуги в рамках програми курсів навчання, перелік та опис яких зазначено на сайті www.kse.org.ua (далі – «Курс»). 
2. ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОФЕРТИ2.1. Надання тексту даної оферти Замовникові, так само як і розміщення тексту оферти на сайті www.kse.org.ua є пропозицією Виконавця укласти цей договір на вказаних умовах.2.2. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною або юридичною особою, що має зацікавленість в отриманні послуг, що надаються Виконавцем.2.3. Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.2.4. Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – заповнення заявки на приєднання до курсу, оплати вибраного курсу на умовах, зазначених у цьому Договорі. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.2.5. Акцепт даної Оферти означає, що Замовник повністю приймає всі умови, що містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі і без виключень).
3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ3.1. Опис і перелік послуг, що надаються, програма та терміни проведення Курсів, навчання, а також інші умови опубліковані на сайті www.kse.org.ua. 3.2. Послуги, що становлять предмет цього Договору, надаються Виконавцем шляхом проведення навчання: (1) в режимі реального часу, за допомогою сервісу Zoom або іншого подібного сервісу або (2) в режимі запису через навчальну платформу Moodle (у т.ч. офлайн сесій, семінарів чи занять) (далі – «заняття»).3.3. Час проведення занять повідомляються Замовнику додатково e-mail повідомленням, за адресою Замовника, що використовується при реєстрації на сайті www.kse.org.ua. 3.4. Термін надання послуг визначається умовами навчання та вказаний на сайті www.kse.org.ua. 3.5. За результатами пройденого курсу та за умови отримання мінімум 60 балів зі 100 за курс, учаснику курсу видається Сертифікат про проходження курсу, власного зразка Kyiv School of Economics, якщо інше не передбачено умовами курсу. KSE залишає за собою право визначати додаткові умови для отримання Сертифікату про проходження курсу, про що студент буде завчасно проінформований.3.6. Якщо протягом 5 робочих днів після завершення терміну надання послуг замовник письмово не сповістив Виконавця про зауваження до якості наданих освітніх послуг, вважається, що замовник не має таких зауважень і втрачає право посилатися на можливі недоліки освітніх послуг у подальшому.
4. СПОСІБ ОПЛАТИ4.1. Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Замовником Курсу, яка вказується на сайті www.kse.org.ua, рекламних матеріалах або оголошеннях в соціальних мережах Виконавця.4.2. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.4.3. Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно встановленого Національним банком України курсу валют станом на день оплати.4.4. Після повної або часткової оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Замовник сплатив бронь Курсу (якщо це передбачалося умовами оплати), що є частиною оплати за Курс і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Замовникові.4.5. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача або початок занять за адресою та у час, зазначені Виконавцем на сайті www.kse.org.ua або повідомлені Замовнику іншим чином.4.6. Послуги вважаються сплаченими у момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Виконавець інформує Замовника про надходження платежу.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА5.1. Замовник має право особисто взяти участь в заняттях, а також відповідно у створених групах і чатах.5.2. Замовник має право отримувати та використовувати навчально-інформаційні матеріали, які надаються в межах навчання.5.3. Замовник зобов’язаний прийняти умови навчання, які опубліковані на сайті та дотримуватися програми навчання, відвідувати заняття та виконувати практичні завдання Виконавця. Невиконання Замовником завдань і рекомендацій Виконавця може негативно вплинути на результат навчання.5.4. Усі права на веб-сайт та інформаційні матеріали належать Виконавцеві. Права інтелектуальної власності на навчальні та інформаційні матеріали, використані на Курсі, зокрема, але не виключно,зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю. Отримані Замовником в результаті надання послуг за цим Договором інформаційні матеріали або їх частини підлягають наступним обмеженням: їх використання обмежене зобов'язанням Замовника не відтворювати, неповторювати і не копіювати, не продавати, і не поступатися, а також не використовувати матеріали для будь-яких інших цілей, а також не передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам. Замовник має право у будь-який час відмовитися від надання матеріалів.5.5. Замовник має право в будь-який час отримати інформацію про здійсненні платежі і стан взаєморозрахунків.5.6. Укладанням Договору на умовах даної Оферти Замовник надає Виконавцеві право: а) збирати, зберігати і обробляти, та знищувати персональні дані Замовника; б) відправляти Замовникові повідомлення, відправляти e-mail і SMS; в) інформувати Замовника про нові продукти, послуги і сервіси, що надаються Виконавцем; г) відправляти повідомлення рекламного і інформаційного характеру, у тому числі про товари і послуги, що надаються партнерами (з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень).
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ6.1. Виконавець зобов’язаний надавати послуги на умовах даної Оферти.6.2. Виконавець самостійно визначає програму та порядок проведення занять, їх зміст і публікує інформацію на сайті проекту за адресою www.kse.org.ua . На прохання Замовника направляє вказану інформацію Замовникові на e-mail.6.3. Виконавець має право призупинити доступ до інформаційних матеріалів і сервісів абовідмовити Замовникові в участі в заняттях, участі в facebook-групі, чатах, у разі порушенняЗамовником умов даної Оферти, а також встановлення спроби втручання в роботу сайту і доступних сервісів (або отримання до них доступу, в обхід інструкцій Виконавця).6.4. Виконавець залишає за собою право у будь-який момент доповнювати, переміщати, змінювати, видаляти інформаційні матеріали, розміщені на сайті.6.5. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови навчання, терміни надання Послуг та до самого Курсу у будь-який момент і на свій розсуд. В разі внесення змін до умов участі, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення змінених умов участі на сайті або повідомлення Замовнику через e-mail (якщо термін вступу змін в силу не визначений додатково) і вважається прийнятим Замовником з моменту першої оплати послуг, здійсненої після зміни умов. У будь-якому випадку, передплачений обсяг послуг не може бути змінений в меншу сторону. Якщо Виконавець та Замовник не досягли згоди щодо змін термінів надання послуги, в такому разі Виконавець зобов’язується повернути сплачені Замовником кошти у найшвидший термін.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН7.1. У випадку порушення зобов'язань, надання недостовірної інформації, при укладанні або в процесі виконання Договору, сторони несуть відповідальність, встановлену чиннимзаконодавством.7.2. Виконавець не несе відповідальність за: - неможливість надання послуг з причин від нього не залежних, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв'язку, несправність устаткування і програмного забезпечення, що не належить Виконавцеві; - порушення безпеки устаткування і програмного забезпечення, які використовує Замовник для отримання послуг; - втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця; - які-небудь збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.7.3. Замовник несе відповідальність за: - використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до Послуг; - використання матеріалів, які розміщені на сайті або, які надаються в процесі надання Послуг, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдженню або передачі третім особам; - порушення умов використання послуг; - порушення умов платежу; - втручання в роботу сайту і доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід інструкцій Виконавця.7.4. Обмеження відповідальності Виконавця: - сукупна відповідальність Виконавця по будь-якому позову або претензії обмежується сумою придбаної послуги; - в разі порушення Виконавцем термінів надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується виключно продовженням термінів надання послуг або наданням послуг в нові терміни до повного виконання зобов'язань.7.5. У випадку передачі Замовником навчальних та інформаційних матеріалів третім особам без письмової згоди Виконавця, так само як і виявлення фактів використання Замовником отриманих в процесі навчання інформаційних матеріалів в комерційних цілях (з метою ведення аналогічної діяльності), Замовник несе наступну відповідальність: - Замовник може бути усунений від участі у заняттях, а договір може бути розірваний Виконавцем в однобічному порядку, без повернення вартості участі (у такому разі, різниця між вартістю фактично отриманих послуг і сумою внесеної передоплати утримується Виконавцем як компенсація збитку, заподіяного таким порушенням); - Замовник відшкодовує Виконавцеві всі прямі та непрямі збитки, заподіяні таким порушенням; -Замовник несе відповідальність за порушення авторських і майнових прав Виконавця, встановлену законодавством України.7.6. У випадку виявлення Виконавцем фактів використання Замовником техніки, методики і прийомів навчання Виконавця (які стали відомі Замовникові в процесі отримання послуг за Договором) з метою ведення аналогічної діяльності у сфері навчання, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф в двадцятикратному розмірі від вартості придбаних Послуг (вартості пакету участі), за кожен випадок порушення.
8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ8.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання сторонами зобов'язань. Договір може бути розірваний достроково, у випадках, прямо встановлених Офертою і чинним законодавством.
9. СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ9.1. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку, якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
10. УГОДА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ10.1. Сторони визнають юридичну силу документів, що складенні в електронній формі (заявок, Актів, повідомлень, рахунків, угод, листів і ін.), направляються електронною поштою на вказані в договорі реквізити, якщо можливо достовірно встановити, що документ виходитиме від сторони договору.10.2. Сторони прийшли до згоди керуватися умовами про електронний документообіг і електронну взаємодію, викладеним нижче: A. Заявки, повідомлення, рахунки складаються письмово у формі електронного документа і не оформляються на паперових носіях. B. Відповідно до угоди про електронний документообіг Сторони використовують прості електронні підписи, підписом для кожної із Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу). C. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, направлене з електронної поштової адреси Сторони, виражає дійсне волевиявлення Сторони і намір укласти, змінити або припинити операцію – відповідно до значення тієї або іншої дії, визначеної договором. D. Перевірка справжності та достовірності повідомлення, що виходить від Сторони, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, вказаним Замовником або Виконавцем в цьому договорі як контактний реквізит. E. Кожна із Сторін повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти і недоступність їх третім особам. F. При необхідності, належним доказом підписання відповідних документів є роздруківки електронних повідомлень, завірені стороною, що роздрукувала. G. В якості первинних облікових документів, що є підставою для розрахунків, приймаються рахунки і інші документи, складені в електронній формі.
11. ІНШІ УМОВИ11.1. Оферта набирає чинності з моменту публікації на сайті Виконавця і діє до моментувідкликання Оферти Виконавцем.11.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. В разі внесення змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту публікації оферти в новій редакції оферти на сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково.11.3. Якщо будь-яка з умов Оферти стає недійсною або суперечить чинному законодавству, таке положення замінюється аналогічним, таким, що максимально відповідає початковим намірам Сторін, що містилися в Оферті. Недійсність окремих положень Оферти не тягне недійсності Оферти в цілому.11.4. Укладенням Договору на умовах даної Оферти Замовник дає згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, а саме на здійснення, у тому числі, наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, з метою надання інформаційних послуг і їх оплати. Вказані дії можуть здійснюватися з використанням засобів автоматизації.11.5. Виконавець має право передавати персональні дані Замовника, а також конфіденційну інформацію Замовника своїм співробітникам, а також третім особами, залученими Виконавцем до надання послуг по договору, виключно з метою організації надання послуг, забезпечуючи при цьому належне збереження конфіденційної інформації і персональних даних.11.6. По закінченню дії Договору Сторони забезпечують належне зберігання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка стала їм відома в процесі виконання договірних зобов'язань, а також інших відомостей протягом терміну, передбаченого законодавством.11.7. Якщо потенційний учасник курсу є неповнолітньою особою, замовником послуги може виступати лише законний представник такої особи. У такому разі, після приєднання до цього договору законний представник набуває статусу Замовника, а неповнолітня особа набуває статусу Користувача.11.8. Акцептуючи цей договір, Замовник та/або Користувач надає Виконавцю, а також третім особам, яких він визначить, безвідкличний, безоплатний, невиключний дозвіл на фотозйомку та на відеозйомку (створення аудіовізуальних творів і відеограм за участю особи), а також на використання фотографій із зображенням та аудіовізуальних творів і відеограм з участю Замовника та/або Користувача, у будь-який спосіб, в тому числі шляхом їх публікації в тому числі в мережі Інтернет, відтворення, показу, розповсюдження, переробки, включення до інших творів, збірок тощо, подання до загального відома публіки таким чином, щоб її представники могли здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором необмежену кількість разів у всіх країнах світу протягом необмеженого строку.11.8.1. У всіх випадках фото або відео-зйомки Виконавець інформує Замовника та/або Користувача окремо, за виключенням автоматичного інформування про здійснення відеозапису сервісом Zoom. Якщо Замовник та/або Користувач вирішить відкликати свою згоду згідно, він зобов’язаний письмово повідомити Виконавця про таку відмову електронною поштою. 

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ЗАМОВНИКТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ШКОЛАЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ»Місцезнаходження: 03113, Україна, м. Київ, вул.Миколи Шпака, буд. 3Банківські реквізити:Поточний рахунок:UA 683348510000000026008102755в Банку АТ «ПУМБ»МФО 334851Код ЄДРПОУ 37199602ІПН 371996026591Генеральний директор:__________________(Шнейдер М. П.)